Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Tràmits

Conegueu les gestions que cal realitzar per donar d'alta o de baixa una associació, tenir seu a l'Escorxador o ser al directori d'associacions.


Tots els tràmits s’han de realizar telemàticament a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Vilafranca.


 

Com registrar una entitat^

Amb caràcter previ a aquest tràmit, cal que l'entitat estigui inscrita al Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya i/o d'altres registres públics d'entitats.

Les entitats registrades tindran els següents drets:
- Rebre ajuts econòmics.
- Utilitzar els mitjans públics municipals.
- Ser informades dels afers i de les iniciatives municipals que puguin interessar-los.
- Fer arribar les seves opinions a l'ajuntament.
- Participar en òrgans específics.

Sol·licitud i fitxa d'alta al registre municipal d'entitats

Comuniciació de canvi de dades^

Documentació necessària:
Imprès de sol.licitud  al Registre municipal d'entitats, còpia dels estatuts de l'entitat (o bé un certificat d'emparament emès per l'entitat legalment constituïda), còpia de l'acta fundacional, còpia del NIF (en el cas que el tinguin), còpia de la resolució del REGISTRE GENERAL D'ASSOCIACIONS DE LA GENERALITAT i/o d'altres registres públics d'entitats i junta directiva actualitzada amb noms, adreces i telèfons dels membres.

Registre municipal d'entitats - comunicació canvi de dades

Actes a la via pública^

Gestions per realitzar activitats al carrer o espais públics, demanar el tall de carrer, instal·lar taules i cadires per a la festa major del barri...

Qualsevol entitat de Vilafranca que vulgui organitzar un acte a la via pública haurà d'omplenar una sol·licitud formal a la Oficina Atenció Ciutadana, tot utilitzant l’imprès annexat. Dita sol·licitud s'haurà de presentar com a molt tard un mes abans de la realització de l’acte previst. Una vegada la sol.licitud és aprovada o denegada per l'ajuntament es notifica als interessats per al seu coneixement i efectes.

Observacions: El Departament de Governació és l'encarregat de donar o no la conformitat final de la sol.licitud.

Impresos del tràmit:
Actes a la via pública
Petició de material

Accessibilitat